3333.png

4444.jpg

5555.jpg

6666.jpg

4445.png

4446.jpg

安装路径要全英文

进游戏不能更新,每次要点否 再进游戏

支持一下币的土豪通道:


激活码.txt

(102 Bytes, 下载次数: 78, 售价: 1 CB吾爱币)

   用的迅雷云盘 不知道好不好用

链接:https://pan.baidu.com/s/1_vYjVEJMPuPV4XKCH6c6sg
提取码:5222